Vedtægter

§ 1 Foreningens navn er SØNDERBORG VINKLUB.
Foreningen er stiftet den 25. januar 1989 og har hjemsted i Sønderborg kommune.
§ 2 Foreningens formål er at udbrede kendskabet til vin, for eksempel gennem vinsmagninger, primært i samarbejde med lokalområdets detailhandel, gennem arrangementer om vin og mad, vinsmagninger med foredragsholdere og/eller film.Stk. 2: Orientering om kommende arrangementer tilsendes medlemmerne senest 14 dage før afholdelse. Medlemmerne tilmelder sig, og tilmeldingen er bindende.
§ 3 Medlem af foreningen er enhver, der har betalt det på generalforsamlingen vedtagne medlemskontingent.
§ 4 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt via e-mail eller brev til hvert medlem med mindst 14 dages varsel.Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til formanden inden den 1. februar.

Bestyrelsen eller mindst 20% af medlemmerne kan forlange indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med motiveret dagsorden.

Denne skal afholdes senest 4 uger herefter.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer, herunder stemmer afgivet ifølge fuldmagt. Dog kan intet medlem repræsentere flere end 2 fuldmagter.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

  • Valg af ordstyrer.
  • Beretning.
  • Regnskab.
  • Fastsættelse af årets kontingent.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  • Valg af suppleant.
  • Valg af revisor.
  • Indkomne forslag.
  • Eventuelt.
§ 5 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet skal revideres af 2 revisorer valgt på generalforsamlingen. Valgene gælder for 2 år, og revisorerne vælges på skift.
§ 6 Kontingentet, der er vedtaget på generalforsamlingen, skal betales senest 31. marts.
Restance med kontingent ud over 2 måneder medfører, at medlemmet slettes af foreningen.
§ 7 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Valgene gælder for 2 år. I lige år vælges 2 medlemmer, og i ulige år 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer.
§ 8 Foreningen tegnes af enten formanden eller kassereren hver for sig.
§ 9 Medlemmerne af foreningen hæfter ikke for foreningens gæld.
§ 10 Bestyrelsesmedlemmer, som er under udførelsen af deres hverv forsætligt eller groft uagtsomt har påført foreningen skade, er pligtig til at erstatte denne.

Det samme er tilfældet, når skaden er tilføjet foreningens kreditorer eller tredjemand ved overtrædelse af lov eller denne vedtægt.

§ 11 Ændring af vedtægterne kan ske på en generalforsamling på samme vilkår som i § 4, 5. afsnit.
§ 12 Opløsning af foreningen kan kun ske ved en generalforsamlingsbeslutning, hvor mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer derfor.

Den generalforsamling, der beslutter foreningens opløsning, skal tillige træffe beslutning om anvendelsen af foreningens aktiver.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 21. februar 2013.